czcionka: 3463283070 srednia domyslna kontrast: kontrast
661-292-3509
Wyszukaj
Strona g³ówna(440) 201-87089856512597Jednostki podleg³e318-765-9803InformacjeGalerie(888) 992-2595Mapa strony (636) 321-8597
Zaproszenie do z³o¿enia oferty S±d Okrêgowy w £odzi poszukuje obiektu na terenie Miasta £odzi z przeznaczeniem na wyjnajem lub sprzeda¿, na s Wiêcej
Dostawa wokand elektronicznych Dostawa wokand elektronicznych dla s±dów apelacji ³ódzkiej Wiêcej
Us³uga utrzymania czysto¶ci w obiekcie S±du Apelacyjnego i S±du Okrêgowego w £odzi Us³uga utrzymania czysto¶ci w obiekcie S±du Apelacyjnego i S±du Okrêgowego w £odzi przy ul. Narutowicza 64. Wiêcej
Konkurs na sta¿ urzêdniczy Konkurs na sta¿ urzêdniczy w S±dzie Apelacyjnym w £odzi Wiêcej
Dostawa wokand elektronicznych Dostawa wokand elektronicznych dla s±dów apelacji ³ódzkiej Wiêcej
Us³uga utrzymania czysto¶ci w obiekcie S±du Apelacyjnego i S±du Okrêgowego w £odzi Us³uga utrzymania czysto¶ci w obiekcie S±du Apelacyjnego i S±du Okrêgowego w £odzi przy ul. Narutowicza 64. (651) 695-4155
Zakup systemu backupu danych Zakup systemu backupu danych 401-305-9204

Strona g³ówna

S±d Apelacyjny w £odzi
ul. G. Narutowicza 64, 90-136 £ód¼

817-258-2279

Godziny przyjêæ interesantów:

08:00-18:00 poniedzia³ek
08:00-15:00 wtorek-pi±tek

Tel.: +48 42 68 50 696
Fax: +48 42 20 91 172
e-mail: boi@lodz.sa.gov.pl

(450) 576-8914

715-815-6579

8012291001

(822) 276-9733

Dojazd samochodem 

reversional

 

 

Metryka dokumentu


Utworzy³: W dniu: Opublikowa³: W dniu:
Przemys³aw Stalski 11-12-2015 Przemys³aw Stalski 18-05-2017
209-835-0534
Serwis pe³ni funkcjê strony Biuletynu Informacji Publicznej S±du Apelacyjnego w £odzi