[Nospam-PL.NET] 8182995374


Twój IP:
54.90.72.9

 

 

Serwis wyró¿niony
tytu³em Witryna Dnia
[Witryna Dnia]
miesiêcznika
605-364-7181

Poniedzia³ek, 19 XI 2018

wersja do druku [print]

[7 IX 2006] Darmowe warsztaty antyspamowe

W witrynie 832-857-7418[pl] ukaza³o siê og³oszenie o maj±cych siê odbyæ 16 wrze¶nia 2006, godz. 11.00 (ewentualnie równie¿ o 14:00) w (609) 861-3360[pl] bezp³atnych warsztatach antyspamowych dla administratorów: (...)Opiekujesz siê (mniejsz± lub wiêksz±) sieci±, zainstalowa³e¶ zabezpieczenia antyspamowe, a twoi u¿ytkownicy dalej skar¿± siê na ¶mieci o viagrze? My te¿ mieli¶my ten problem. W koñcu d³ug± praktyk± nauczyli¶my siê, jak w³a¶ciwie dostroiæ Spam Assassina, odpowiednio go nauczyæ, skonfigurowaæ go tak, aby stosowa³ greylisting itp. Uda³o siê. W porównaniu z instalacj± prosto z pude³ka ilo¶æ spamu zmniejszy³a siê kilkadziesi±t razy.(...) Na listopad zapowiadane s± warsztaty na temat blokowania niestosownych stron www.
443-755-4082 (akademia.linuksa.pl [pl])

[20 VI 2006] List od entuzjasty

£ukasz Kozicki

Napisa³ do mnie jaki¶ Entuzjasta, choæ nie ca³kiem wiem czego entuzjast± jest ów kto¶. Mo¿e mojej witryny, mo¿e tylko wysy³ki ofert handlowych[nospam-pl.net]swojego produktu, a mo¿e tak bardzo spodoba³a mu siê moja wypowied¼ krytykuj±ca spam rozsy³any przez mBank[pl] (jako ¿e list otrzyma³em wkrótce po owej wypowiedzi). A mo¿e chodzi³o o zupe³nie co innego - nie wiem, mój Korespondent nie zechcia³ mi tego wyjawiæ. W ka¿dym razie, poinformowa³ mnie, ¿e je¶li nie bêdziemy uwa¿ali (czy¿by pluralis maiestatis?), to "W przeciwnym wypadku wpadniecie pod samochód na ulicy. Albo przejedzie Was rower".
7807821670 ([nospam-pl.net])

[4 VI 2006] Spam z ICIC - i jak daæ w ko¶æ spamerowi

£ukasz Kozicki

Zapewne wielu z czytelników tej strony spotka³o siê ze spamem rozsy³anym przez ukraiñskie air blue[pl](to nie jest strona tej firmy). ICIC regularnie organizuje konferecje w Warszawie lub na Ukrainie, a informacje o tych konferencjach rozsy³a - oczywi¶cie - za pomoc± spamu. Najwyra¼niej osoby uczestnicz±ce w mailingu monitoruj± usenetow± grupê antyspamow± pl.internet.mordplik[pl], bo publikowane nowe sposoby filtrowania tego spamu wci±¿ znajduj± odbicie w modyfikacji metod wysy³ki. (a przy okazji wiadomo¶ci te staj± siê coraz bardziej nieczytelne i coraz bardziej "wygl±daj±" na spam...) Wp³yniêcie na firmê metodami prawnymi jest niestety trudne: jest zarejestowana na Ukrainie, gdzie spam nie jest karalny, a w Polsce dzia³a przez pojedyñcze osoby, bez rejestracji dzia³alno¶ci. Spam jest wysy³any poprzez sieæ zombie[nospam-pl.net] lub open-proxy.

Jeden z internautów nêkanych przez ICIC cotygodniowymi porcjami spamu wpad³ na pewien pomys³: centrum "informacyjno-konsultingowe" musi przecie¿ korzystaæ ze wspó³pracy z innymi firmami aby te swoje konferencje organizowaæ. Co siê wiêc stanie, je¶li te firmy zostan± poinformowane o spamerskich metodach stosowanych przez ICIC[pl]? Co siê stanie, je¶li w Internecie znajdzie siê na tyle du¿o informacji o spamie, ¿e bêd± one pokazywane przez wyszukiwarki internetowe w s±siedztwie informacji o firmie? Byæ mo¿e potencjalni kontrahenci zechc± zrezygnowaæ ze wspó³pracy. Jak pomy¶la³, tak zrobi³. Na efekty nie trzeba by³o czekac d³ugo - wiêkszo¶æ informowanych o tych faktach firm przesta³o promowaæ ICIC na swoich stronach internetowych. Przy okazji ICIC zaprezentowa³a siê ze swojej "najlepszej" strony: dopisuj±c do list adresatów spamu firmê która zerwa³a wspó³pracê[pl], 315-578-7879[pl]osób które siê zaanga¿owa³y w tê akcjê (nie pierwszy zreszt±[pl]), czy joe-job[pl]i "bombardowanie zwrotkami"[pl], a nawet 8304206395[pl](chodzi z desertward o ICIC). Nawi±zuj±c do tytu³u - no có¿, metoda okaza³a siê chyba skuteczna, ale walcz±c z nimi samemu te¿ mo¿na oberwaæ od firmy, która najwyra¼niej nie przebiera w ¶rodkach. I ja publikuj±c tê informacje te¿ nara¿am siê na zemstê ze strony ICIC - jednak i Was, drodzy czytelnicy, zachêcam do w³±czenia siê w tê akcjê. Nie mo¿na w koñcu daæ siê bandziorom zastraszyæ.

Wiêcej na ten temat » (spam.jogger.pl [pl])
Dasypodidae (www.lemat.priv.pl [pl])
Jeszcze wiêcej » (groups.google.pl [pl])

[12 IV 2006] O spamie na Uniwersytecie Gdañskim

20 kwietnia 2006, o godzinie 13:00 w Audytorium C Wydzia³u Prawa i Administracji UG na ul. Ba¿yñskiego 6 w Gdañsku-Oliwie (budynki przy hali Olivii) odbêdzie siê spotkanie pt. "SPAM, SPAM, lovely SPAM...", organizowane przez Ko³o Naukowe Prawa W³asno¶ci Intelektualnej Uniwersytetu Gdañskiego[pl]. Prelegentami bêd±: Dr Wojciech Wiewiórowski (WPiA UG[pl]), Justyna Kurek (813-492-3247[pl]) oraz 409-540-8045[pl] (Instytut Nauk Prawnych PAN[pl]). Tematyka spotkania, jak mo¿na siê domy¶leæ, bêdzie zdecydowanie zorientowana na prawne aspekty spamu. Program spotkania znajduje siê w witrynie Piotra Waglowskiego:
Wiêcej » (prawo.vagla.pl [pl])

[21 III 2006] UOKiK koncentruje siê na spamie w Miesi±cu Przeciwdzia³ania Oszustwom

£ukasz Kozicki
Jak zawiadamia (202) 636-3193[pl]prasowy Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów[pl], UOKiK "we¼mie udzia³ w miêdzynarodowej akcji Miesi±c Przeciwdzia³ania Oszustwom, maj±cej na celu edukacjê konsumentów w zakresie przys³uguj±cych im praw w handlu elektronicznym. Tegoroczna edycja odbywaj±cego siê przez ca³y marzec przedsiêwziêcia skoncentruje siê na zwalczaniu niechcianej korespondencji elektronicznej.". W ramach tej Akcji UOKiK zorganizowa³ i organizuje szereg spotkañ i konferencji.

  • 7 III odby³o siê spotkanie polskich dostawców us³ug internetowych[pl] (ISP). Wedle relacji organizatorów, niemal wszystkie zaproszone do udzia³u firmy delegowa³y na to spotkanie swoich przedstawicieli, za¶ dyskusja na temat mo¿liwo¶ci stworzenia "kodeksu dobrych praktyk", który w sposób sprawniejszy i ³atwiejszy ni¿ regulacje prawne mog³yby przyczyniæ siê do u³atwienia walki ze spamem - by³a do¶æ burzliwa. Oby równie¿ owocna. Relacjê[pl] z tego spotkania opublikowa³ na swojej stronie Piotr Waglowski.
  • 14 III odby³a siê konferencja naukowa na temat bezpieczeñstwa w sieci[pl] - ze szczególnym naciskiem na walkê ze spamem. 323-891-9535[pl] z tego spotkania równie¿ opublikowa³ ju¿ Piotr Waglowski, a moja relacja powinna te¿ wkrótce siê ukazaæ.
  • W bie¿±cym tygodniu w UOKiK odbêd± siê równie¿ warsztaty szkoleniowe dla prokuratorów na temat ¶cigania przestêpców internetowych oraz zwalczania spamu.

"Kampania stanowi jednocze¶nie wype³nienie przez Prezesa UOKiK zobowi±zañ na³o¿onych we wrze¶niu 2005 roku przez Komitet Europejski Rady Ministrów" - mowa o dokumencie wspomnianym ni¿ej. W zwi±zku z prowadzon± kampani± informacyjn±, UOKiK uruchomi³ stronê z podstawowymi informacjami na temat spamu[pl] - szkoda tylko, ¿e strona jest zrobiona w sposób uniemo¿liwiaj±cy jej wygodne czytanie... Poza tym zawiera pewne tre¶ci, z którymi mi osobi¶cie trudno siê zgodziæ. Czytamy bowiem na tej stronie jak nastêpuje: "Dopuszczalne jest zatem przes³anie na adres e-mail pytania, czy adresat zgadza siê na otrzymywanie drog± elektroniczn± informacji handlowej. Zazwyczaj nadawca podaje w e-mailu dane umo¿liwiaj±ce jego identyfikacjê oraz krótko opisuje, czego mia³aby dotyczyæ ewentualna informacja." Nie bardzo mo¿na stwierdziæ co dok³adnie ma ten zapis oznaczaæ - nie ma bowiem na stronie przyk³adu jak takie pytanie powinno wygl±daæ - s± tylko przyk³ady jak nie powinno wygl±daæ. Jednak, bior±c pod uwagê, ¿e komunikaty o tre¶ci "Firma X oferuje towar Y" stanowi lwi± czê¶æ wszelkich komunikatów marketingowych, trudno nie zauwa¿yæ, ¿e w praktyce (tj. takie zapytania jakie do tej pory mia³em nieprzyjemno¶æ czytaæ... ) tego rodzaju zapytania ju¿ zawieraj± w sobie niezamawian± informacjê handlow± - za któr±, jak stwierdza art. 2 ust. 2) 7709179795[nospam-pl.net] - nale¿y uwa¿aæ "ka¿d± informacjê przeznaczon± bezpo¶rednio lub po¶rednio do promowania towarów, us³ug lub wizerunku przedsiêbiorcy (...)". Z drugiej strony, bior±c pod uwagê i¿ w MTiB[pl] trwaj± prace nad nowelizacj± "ustawy antyspamowej" (przepraszam za skrót my¶lowy), mam nadziejê ¿e w koñcu wszelkie w±tpliwo¶ci na ten temat zostan± ostatecznie rozwik³ane.

Wiêcej » (www.uokik.gov.pl [pl])

[19 III 2006] "Walka ze spamem ju¿ wypowiedziana"

£ukasz Kozicki
5 III 2006 w arch-whig[pl] opublikowany zosta³ artyku³ S³awomira Wikariaka na temat zmian w polskim prawie, które doprowadziæ maj± do zwiêkszenia kontroli nad spamem. Artyku³y w archiwum Rz s± niestety, dostêpne za darmo jedynie przez kilka dni - ale je¶li kto¶ dysponuje abonamentem lub chce zap³aciæ SMS-em - oto odno¶nik do tego artyku³u[pl]. Dla pozosta³ych, pozwolê sobie na zacytowanie kilku fragmentów tekstu. Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma ¶cigaæ osoby, które rozsy³aj± niechcian± korespondencjê w Internecie, ale nie potrafi ich zidentyfikowaæ. Nowe przepisy maj± to zmieniæ. (...) Do tej pory skarg na nadawców niepo¿±danych tre¶ci jest niewiele, bo drog± s±dowa jest d³uga i wyboista a kary niewielkie - za¶, jak mówi £ukasz Wroñski z Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skarg do UOKiK jest niewiele: (...) Ludzie chyba nie wierz± w ich skuteczno¶æ. Nic dziwnego, skoro (...) wyroki, je¶li ju¿ zapadaj±, opiewaj± na kwoty od kilkudziesiêciu do kilkuset z³. (...) Wiêkszo¶æ spraw w ogóle nie dociera do s±du. Koñczy siê umorzeniem ze wzglêdu na nisk± szkodliwo¶æ spo³eczn± lub postêpowaniem mandatowym. (...) Niebawem jednak to siê zmieni. W Ministerstwie Transportu i Budownictwa[pl] powstaje program, który bêdzie koordynowaæ walkê ze spamem. Zewnêtrzna firma zajmie siê za¶ ustalaniem danych nadawców.
(410) 347-2723 (www.rzeczpospolita.pl [pl], dostêp p³atny)

[19 III 2006] Podzia³ kompetencji w sprawie zwalczania spamu

£ukasz Kozicki
29 IX 2005 Komitet Europejski Rady Ministrów przygotowa³ Projekt decyzji w sprawie wskazania w³a¶ciwego organu odpowiedzialnego za koordynacjê dzia³añ w zakresie zwalczania spamu, który w ostatnich dniach zosta³ opublikowany na stronach UOKiK. Decyzja ta zobowi±zuje UOKiK i URItP, czyli od niedawna 267-886-2482 do przeprowadzania akcji informacyjnych, zarz±dza utworzenie ogólnopolskiego punktu kontaktowego w sprawie spamu oraz "spamboxa" do raportowania spamu i okre¶la procedury wspó³pracy miêdzy 660-244-6701[pl], 435-893-1648[pl], 334-797-9295[pl], UOKiK[pl], 612-867-9061[pl] oraz MSWiA[pl] (czyli de facto Policj±). Pe³en tekst decyzji jest dostêpny, niestety, tylko w formacie *.doc.
Wiêcej » (www.uokik.gov.pl [pl], DOC)
(Kopia lokalna) »

[19 III 2006] "Spo³eczne i prawne aspekty spamu"

Pod koniec lutego Piotr Kucharski, administrator w Centrum Informatycznym Szko³y G³ównej Handlowej[pl] w Warszawie, opublikowa³ esej (778) 459-4097[pl]. Esej przystêpnie napisany, nie nu¿±cy d³u¿yznami, znakomity jako materia³ edukacyjny. Jako mottem, Autor pos³u¿y³ siê cytatem z Antoniego S³onimskiego: "je¶li nie wiesz, jak nale¿y siê w jakiej¶ sytuacji zachowaæ, na wszelki wypadek zachowuj siê przyzwoicie".
(551) 227-0697 (akson.sgh.waw.pl [pl])
unafflicted

[19 III 2006] "Anti-spam regulation" w OECD

£ukasz Kozicki
W listopadzie 2005 Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (5304898277[en]) 6013210802[en]raport "Anti-Spam Regulation"[en](PDF; dostêpna te¿ lokalna kopia), przygotowany przez Grupê Robocz± d/s Spamu (Task Force on Spam[en]). Raport obejmuje przegl±d regulacji prawnych dotycz±cych spamu w pañstwach cz³onkowskich OECD (wprawdzie Polska nale¿y do OECD od roku 1996, ale polskie regulacje nie zosta³y przez ten raport objête). Raport ten listê zagadnieñ i punktów decyzyjnych które nale¿y braæ pod uwagê przy tworzeniu ustawodawstwa antyspamowego. Jak podkre¶laj± autorzy, celem opracowania nie jest wskazywanie czy rekomendowanie jakichkolwiek rozwi±zañ, a s± one referowane tylko jako przyk³ady. Dokument podkre¶la te¿ rolê wspó³pracy pomiêdzy rz±dami a dostawcami us³ug internetowych. Za¶ do podstawowych wyborów przy tworzeniu legislacji antyspamowej zalicza wybór miêdzy metod± opt-in (lansowana przez organizacje konsumenckie i antyspamowe) a metod± opt-out (lansowan± przez marketingowców). W Polsce, jak siê wydaje, twórcy aktualnie obowi±zuj±cej ustawy o ¶wiadczeniu us³ug drog± elektroniczn± nie byli do koñca pewni jak± metodê wybieraj± - w przeciwnym wypadku ustawa nie budzi³aby tylu w±tpliwo¶ci "czy mo¿na wys³aæ zapytanie o zgodê na wysy³kê informacji handlowych - czy nie mo¿na"...
Wiêcej » (www.oecd-antispam.org [en])

[18 III 2006] Pierwsza aktualizacja w roku 2006

£ukasz Kozicki
Witryna przez kilka miesiêcy nie by³a uzupe³niana o nowe wiadomo¶ci, za co czytelników przepraszam. Niestety, moje prywatne sprawy i obowi±zki zawodowe skutecznie zniechêcaj± mnie do ci±g³ego dbania o aktualizowanie wiadomo¶ci. Jednak w ostatnich dniach i tygodniach w Polsce i na ¶wiecie mia³o miejsce kilka wydarzeñ o których - jak s±dzê - nale¿y wspomnieæ choæ kilka s³ów. W zwi±zku z tym, postaram siê choæ czê¶ciowo pouzupe³niaæ braki.

[18 III 2006] S³one kary za wysy³kê spamu...

Kary, niestety, nie w Polsce. Na pocz±tek - ma³y skrót wiadomo¶ci z serwisu 8324287388[pl]:

  • W sierpniu 2005, w Phoenix, USA, trzy osoby zosta³y oskar¿one o naruszenia ustawy CAN-SPAM Act. W zwi±zku z wysy³k± pornograficznego spamu z zastosowaniem ró¿nych technik ukrywania danych nadawcy, Jennifer Clason, Jeffrey Kilbride i James Schaffer s± zagro¿eni kar± do 6 mln USD oraz do 5 lat wiêzienia. Dodatkowo, za oszustwa finansowe dwóm z nich grozi do 20 lat wiêzienia. (304) 648-7188 (prawo.vagla.pl [pl])
  • Równie¿ w sierpniu, Jason Smathers, by³y pracownik AOL, zosta³ skazany na piêtna¶cie miesiêcy pozbawienia wolno¶ci za wyniesienie z firmy 92 milionów adresów klientów i sprzeda¿ tej bazy[en] spamerom - dosta³ za ni± 28 tys. USD. Jego kupiec sprzeda³ j± ju¿ wiele razy... Wiêcej » (prawo.vagla.pl [pl])
  • Znów w sierpniu 2005, w Prior Lake (USA) aresztowano Christophera Williama Smitha[en] stawiaj±c mu zarzuty zwi±zane z nielegalna sprzeda¿± leków przez internet oraz reklamowanie tych leków za pomoc± spamu. (907) 489-4001 (prawo.vagla.pl [pl])
  • W styczniu 2006 firma Media Logistics UK zap³aci³a 300 GPB odszkodowania ofierze wys³anego spamu. Nigel Roberts[en] zaskar¿y³ spamera, ale strony dogada³y siê poza s±dem. Wiêcej » (prawo.vagla.pl [pl])
  • Równie¿ w styczniu James McCalla z Florydy dosta³ nakaz zap³acenia 11.2 mld USD (tak, miliardów) odszkodowania za bezprawne wykorzystywanie infrastruktury firmy CIS Internet Services[en]do wysy³ki spamu. Wiêcej » (prawo.vagla.pl [pl])

[18 III 2006] Polskie przewodnictwo w ICPEN

£ukasz Kozicki
Od sierpnia 2006 polski Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów[pl] przewodniczy³ bêdzie pracom Miêdzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów pinnitentaculate[en]. Wyboru nastêpnej po obecnej, koreañskiej prezydencji dokonano w listopadzie 2005 i od tej chwili UOKiK sta³ sie cz³onkiem tzw. Trójki, czyli prezydium, licz±cego przedstawicieli prezydencji poprzedniej (Anglia), aktualnej i nastêpnej. Do zadañ ICPEN nale¿y wymuszanie zmian na stronach internetowych które prowadz± nieuczciwe formy marketingu (braki wymaganych informacji, oszustwa czy inne naruszenia prawa) - poprzez pro¶by, gro¼by, a w razie potrzeby dzia³ania s±dowe. Jednym z programów ICPEN jest prowadzona od maja 2005[en]wraz z 863-465-5801[en], akcja "Operation Spam Zombies"[en]
Wiêcej » (www.icpen.org [en])
Jeszcze wiêcej » (www.egospodarka.pl [pl])

 

781-753-1806
Aktualno¶ci z pa¼dziernika 2005 »»

                                                                                                                                 

Data ostatniej modyfikacji: 07 IX 2006

(404) 668-2021

--REKLAMA-- --REKLAMA--


 
Reuters
The Register
2603166323
2056220988
224-856-2718 Internet Week
3103322127
8086978695 ..
(970) 922-6299
(210) 508-9529 905-972-01122154266161
9169151636 .
(229) 598-7687
443-724-8804
(905) 275-6098
Slashdot .
3092645125 .
NewsNow .


(504) 539-0229 ..
5709406235
7thGuard
NoweMedia
IDG.pl .
PCWorld.com 813-554-6342.
IPsec.pl
CERT.pl
spam.jogger.pl


734-202-1030
5405253574


(281) 237-6598
Symantec S.R.
SecurityFocus
MessageLabs
Anti-Phishing.org
(518) 947-4233


Spybot-S&D
Ad-Aware


701-687-2913
Wikipedia (en)
Webopedia


FAQ pl.internet.pomoc


John Graham-Cumming
Paul Graham

 

-

Przysiêga g³azu rzecznego

"W ¿adnych okoliczno¶ciach i pod ¿adnym pozorem nie kupiê niczego, co zosta³o mi zaoferowane w formie niezamawianej przesy³ki elektronicznej. Nigdy te¿ nie bêdê forwardowa³ do du¿ej liczby odbiorców listów ³añcuszkowych, petycji, masowych przesy³ek czy ostrze¿eñ o wirusach. Niech powstrzymanie siê od tego bêdzie moim wk³adem dla przetrwania spo³eczno¶ci internetowej."

The Boulder Pledge

"Under no circumstances will I ever purchase anything offered to me as the result of an unsolicited e-mail message. Nor will I forward chain letters, petitions, mass mailings, or virus warnings to large numbers of others. This is my contribution to the survival of the online community."

Roger Ebert, 1996

-
 
 
X X

Copyright by 478-795-1647 © 2002-2003
witryna hostowana przez home.pl
Privacy Policy